جایزه میکس

پیش بینی غیرزنده یا بیشتر ثبت کنید و در صورت برد مقادیر زیربه  حساب اصلی شما اضافه میشود   

5 انتخاب – 5%

6 انتخاب – 10%

7 انتخاب – 15%

8 انتخاب – 25%

9 انتخاب – 35%

10 انتخاب – 40%

11 انتخاب – 50%

12 انتخاب – 60%

13 انتخاب – 70%

14 انتخاب – 80%

15 انتخاب یا بیشتر – 100%

نکته: این جایزه به حساب اصلی شما اعمال میشود. نه حساب بونوس شما. بنابراین نیاز به گردن نیست و به راحتی قابل برداشت است.